REGULAMIN RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI I WYPOCZYNKU W KOMOROWIE
§ 1
Informacje ogólne
1. Park Rozrywki położony jest w miejscowości Komorów, gm. Regnów k/Rawy Mazowieckiej (zwany dalej: „Parkiem”).
2. Wejście na teren Parku następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców bądź opiekunów.
3. Każda osoba korzystająca z Parku (dalej zwana: „Uczestnikiem”) jest zobowiązana do zapoznania się treścią niniejszego regulaminu, jak również
zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich jego postanowień, a wejście na teren Parku oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. Na terenie Parku można przebywać wyłącznie w godzinach jego otwarcia, tj. w weekendy w godzinach 10-18, w dni powszednie w godzinach 12-
18, chyba, że właściciel wyraził zgodę na przebywanie na terenie Parku poza ww. godzinami.
5. Park jest obiektem monitorowanym w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego Uczestnikom. Urządzenia monitorujące nie zostały
zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób Uczestników Parku. Uczestnicy korzystający z Parku, wyrażają zgodę na:
a) monitorowanie ich pobytu w Parku,
b) wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych, dotyczących m.in. uregulowania opłat za korzystanie z usług oferowanych w
Parku, uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia Parku lub zachowania się niezgodnego z niniejszym regulaminem.
§ 2
Osoby niepełnoletnie
1. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie Parku na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub ich opiekunów prawnych.
Personel Parku nie jest zobowiązany do sprawowania opieki nad Małoletnimi.
2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pouczyć podopiecznych o treści niniejszego regulaminu oraz regulaminów i zasad korzystania z
poszczególnych atrakcji Parku, jak również o obowiązku ich przestrzegania.
3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do nadzoru nad zachowaniem i bezpieczeństwem podopiecznych i ponoszą odpowiedzialność za skutki ich
zachowań na terenie Parku.
§ 3
Pobyt grupy zorganizowanej
1. Organizator grupy zorganizowanej lub jej opiekun zobowiązani są zgłosić pobyt grupy zorganizowanej na terenie Parku do Koordynatora Grup
Zorganizowanych poprzez wskazany na stronie internetowej www.sadyklemensa.pl kontakt e-mailowy lub telefoniczny najpóźniej przed wejściem
na teren Parku.
2. Organizator grupy zorganizowanej oraz jej opiekun ponoszą odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
3. Organizator grupy zorganizowanej oraz jej opiekun zobowiązani są pouczyć podopiecznych o treści niniejszego regulaminu oraz regulaminów i
zasad korzystania z poszczególnych atrakcji Parku, jak również o obowiązku ich przestrzegania
§ 4
Zachowanie na terenie Parku
1. Na terenie Parku zabronione jest postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu, innych Uczestników, stwarzające zagrożenie dla życia
lub zdrowia swojego lub innych Uczestników oraz zagrażające stanowi sanitarno – higienicznemu Parku, a w szczególności zabronione jest:
a) wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających i innych używek,
b) palenia papierosów poza wyznaczonymi specjalnymi strefami,
c) wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, substancji zakazanych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
d) zaśmiecanie terenu Parku,
e) niszczenie infrastruktury, urządzeń i wszelkich przedmiotów znajdującej się na terenie Parku,
f) niszczenie zieleni w tym m.in. drzew, krzewów, trawników, kwietników itp.,
g) wprowadzania psów (chyba że są w kagańcu i na smyczy) i innych zwierząt
h) zakłócanie porządku i przeszkadzanie innym Uczestnikom,
i) umieszczanie na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez pisemnej zgody Właściciela
Parku,
2. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z Atrakcji w Parku przez osoby, które spożywały alkohol lub inne środki odrzucające przed wizytą w
Parku lub na jego terenie, niezależnie od ich ilości. Obsługa Parku ma prawo zabronić wstępu do Parku osobom, u których istnieje podejrzenie
przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
3. Osoby korzystające z Parku zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się
wzniecania ognia, rozpalania ognisk, rozpalania grilla na całym terenie Parku.
4. W przypadku zaistnienia wypadku na terenie Parku, wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu, każdy z Uczestników
będący świadkiem powyższego, zobowiązany jest natychmiast powiadomić personel Parku.
5. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych. Właściciel Parku nie ponosi odpowiedzialności za
naruszenie dóbr osobistych przez Uczestników, m.in. poprzez upublicznienie wizerunku osób trzecich.
6. Na terenie Parku zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Właściciela Parku.
7. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości na terenie Parku i wyrzucania zużytych opakowań do pojemników na śmieci.
§ 5
Bilety na korzystanie z Atrakcji
1. Korzystanie z poszczególnych Atrakcji może nastąpić tylko po zakupie biletu przed wejściem na teren Parku.
2. Opłata za bilet wstępu pobierana jest z góry.
3. Zakup biletu całodniowego przez Uczestnika umożliwia korzystanie z wybranych przez właściciela Parku w danym czasie Atrakcji od godziny
otwarcie Parku do jego zamknięcia w danym dniu kalendarzowym.
4. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu całodniowego osobom trzecim.
5. W przypadku naruszenia ust. 4 i przekazania biletu osobie trzeciej, personel Parku jest uprawniony do wyproszenia Uczestników z terenu Parku.
6. Zakupiony bilet uprawniający do wejścia i korzystania z Atrakcji nie podlega zwrotowi.
7. Personel Parku może odmówić sprzedaży biletu bez podania przyczyny.
§ 6
Korzystanie z Atrakcji i urządzeń w Parku
1. Korzystanie z poszczególnych Atrakcji znajdujących się w Parku jest możliwe po zapoznaniu się i zobowiązaniu do przestrzegania postanowień
zawartych w regulaminach poszczególnych Atrakcji.
2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie lub w regulaminach Atrakcji, personel Parku uprawniony jest do określenia
dodatkowych zasad korzystania z poszczególnych Atrakcji, jak również zachowania się na terenie Parku, a Uczestnicy zobowiązani są do ich
przestrzegania.
3. Korzystanie z urządzeń dmuchanych jest możliwe, jedynie po zdjęciu obuwia. Zabrania się jedzenia i picia podczas korzystania z urządzeń
dmuchanych.
4. Na terenie Parku zabronione jest korzystanie z Atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminami oraz zasadami użytkowania.
5. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wskazówek personelu Parku zarówno przed jak i w trakcie korzystania z poszczególnej Atrakcji. W
przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania sprzętu lub korzystania z Atrakcji, personel ma prawo wykluczyć taką osobę z terenu
Parku.
6. W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mając na względzie
bezpieczeństwo Uczestników, zastrzega się prawo do czasowego lub stałego unieruchomienia wybranych Atrakcji lub urządzeń.
7. W przypadkach opisanych w ust. 6, jak również w przypadku czasowego i niezbędnego z uwagi na konieczne konserwacje lub nieprzewidziane
awarie wyłączenia poszczególnych Atrakcji lub urządzeń znajdujących się w Parku po zakomunikowaniu Klientom za pośrednictwem strony
internetowej Parku lub poprzez umieszczenia ogłoszenia na terenie Parku nie stanowią przesłanki do zmniejszenia opłaty tytułem korzystania z
danej Atrakcji.
8. Uczestnicy korzystający z Atrakcji oświadczają, iż mają świadomość, iż podczas korzystania z Atrakcji dostępnych w Parku, jak przy każdej innej
rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Uczestnicy akceptując treść niniejszego regulaminu i podejmują to
ryzyko wyłącznie na własna odpowiedzialność.
9. Wnoszenie i korzystanie na terenie Parku z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody
personelu Parku.
§7
Zasady odpowiedzialności na terenie Parku
1. Ani właściciel Parku, ani jego personel nie odpowiada za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie Parku przez Uczestników, jak
również za mienie zgubione na terenie Parku.
2. Osoby, które dokonały zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury, urządzeń lub jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie Parku
ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność cywilną i karną. W szczególności osoby, które dokonały zniszczenia lub uszkodzenia zobowiązane są do
zapłaty kwoty wskazanej przez właściciela Parku tytułem naprawienia wyrządzonej szkody.
3. Właściciel Parku oraz personel Parku jest uprawniony do wyproszenia z terenu Parku Uczestników, którzy nie uiścili opłaty za wstęp lub
postępują wbrew postanowieniom niniejszego regulaminu lub regulaminów Atrakcji, jak również postępuję niezgodnie z poleceniami, instrukcjami
czy zarządzeniami personelu Parku.
4. Właściciel Parku oraz personel Parku jest uprawniony do wyproszenia z terenu Parku Uczestników, którzy przeszkadzają swoim zachowaniem
innym osobom lub personelowi Parku, używają infrastruktury, urządzeń i przedmiotów wbrew ich przeznaczeniu oraz wbrew instrukcjom,
zaleceniom personelu Parku, jak również w sposób sprzeczny z treścią regulaminu.
5. W przypadku wyproszenie Uczestnika z terenu Parku na podstawie § 7 ust. 3 lub § 7 ust. 4 niniejszego regulaminu, Uczestnikowi nie przysługują
roszczenia o zwrot w całości lub części opłaty za bilet. Niezależnie od powyższego, właściciel Parku może dochodzić naprawienia szkody
wyrządzonej zachowaniem Uczestnika na zasadach ogólnych.
6. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mieniu Uczestników powstałe z ich winy lub wynikające z naruszenia
postanowień niniejszego regulaminu lub regulaminu Atrakcji i nieprzestrzegania postanowień w nich zawartych ponoszą wyłącznie Uczestnicy
Parku dopuszczający się naruszeń oraz ich opiekunowie.
7. Właściciel Parku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za
braki, które nie były dostrzegalne pomimo należytej dbałości o stan Parku.
8. Osobom, które wcześniej naruszyły niniejszy regulamin lub regulamin Atrakcji personel może odmówić wstępu na teren Parku lub do
poszczególnych Atrakcji.
§8
Parkingi
1. Na terenie Parkingu i dróg wewnętrznych obowiązują postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa o ruchu drogowym.
2. Należy bezwzględnie przestrzegać znaków drogowych i informacyjnych oraz ograniczeń prędkości.
3. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych.
4. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń personelu Parku.
5. Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody
chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie Parkingu.
6. Na terenie Parkingu i dróg wewnętrznych zabronione jest magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem, parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami: chłodzenia, paliwowym czy wydechowym oraz
wykonywanie innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszyć bądź zagrozić bezpieczeństwu.
7. Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „NIE
PARKOWAĆ”, lub innych miejscach do tego nieprzeznaczonych. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku przez Uczestnika właściciel Parku
będzie uprawniony do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Uczestnika.
8. Pojazd powinien być zamknięty a jego zawartość zabezpieczona. Nie należy zostawiać zawartości pojazdu na widoku.
9. Zabronione jest pozostawianie w pojeździe psów i innych zwierząt.
10. Zabronione jest pozostawianie w pojeździe osób małoletnich bez opieki.
11. Właściciel Parku jest upoważniony do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Uczestnika w razie zaistnienia nagłego i/lub uzasadnionego
zagrożenia.
12. Właściciel Parku nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w
pojeździe.
13. Dostawy do Parku mogą być realizowane wyłącznie w godzinach wyznaczonych przez właściciela Parku.